ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Diastasis S.A.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα (website) www.diastasis.gr της Εταιρίας μας:
«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

Κοντόνη 10, Μοσχάτο 183 46 Αθήνα

Τηλ:210 9419400 Fax: 210 9431525

Email: info@diastasis.gr


Σας καλούμε, πριν προβείτε σε χρήση της Ιστοσελίδας μας και των περιλαμβανόμενων σε αυτή υπηρεσιών να διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που ρυθμίζουν και καλύπτουν το σύνολο του περιεχομένου (παρόντος και μελλοντικού) της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει και συναινέσει στους παρόντες όρους, άλλως οφείλετε να απέχετε από κάθε χρήση της Ιστοσελίδας μας.  


1.- Δικαιώματα βιομηχανικής & πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Εταιρία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων.
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ) του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ειδικότερα το λογότυπο «diastasis» και τυχόν άλλα γραφικά και λογότυπα, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα, αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή από την Εταιρία ή/και τους λοιπούς κατόχους αυτών, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών.


Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, εγγραφή, διανομή, μεταφορά, φόρτωση (download), μεταποίηση, πώληση, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Ρητά εξαιρείται η μεμονωμένη και πρόσκαιρη φόρτωση, αποθήκευση και αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας που τυχόν απαιτείται για την αυστηρά προσωπική σας χρήση χωρίς αφαίρεση των διακριτικών προέλευσης της Ιστοσελίδας.

Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.


2.- Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών και η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

3.- Cookies

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στην παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

4.- Υποχρεώσεις χρήστη

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ως και να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύονται κάθε προσπάθεια επιβουλής του περιεχομένου και της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας, προσπάθεια πρόκλησης ζημίας στον διακομιστή, στο λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό που υποστηρίζουν την Ιστοσελίδα, παραβίαση απορρήτων και κωδικών ασφαλείας, χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για εμπορικούς ή εν γένει άλλους μη αυστηρά προσωπικούς σκοπούς,  υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, διάδοση παραπλανητικών ισχυρισμών για την Ιστοσελίδα και τον πάροχό της κλπ.

Σε περίπτωση που  ήθελε προκληθεί υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος στην Ιστοσελίδα μας, στην Εταιρία ή σε τρίτους από τοιαύτη ως άνω κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας, ο υπαίτιος χρήστης  ευθύνεται σε αποζημίωση της Εταιρίας χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες.

5.- Υπηρεσία ftp«ανεβάστε αρχεία για εκτύπωση».

Η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας αφορά μόνο πελάτες της Εταιρίας και παρέχεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας περί των όρων εκτύπωσης. Από μόνη της η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας δεν αποτελεί σύμβαση μεταξύ χρήστη και Εταιρίας και δεν δημιουργεί καμία συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση για την Εταιρία.

Ο πελάτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι το αρχείο που θα ανεβάζει/μεταφορτώνει στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προς τούτο ο πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα/άδεια να χρησιμοποιήσει, τροποποιήσει, εκτυπώσει, μεταβιβάσει, αναπαράγει, εκδώσει, διαδώσει και παρουσιάσει στο κοινό το εν λόγω αρχείο και ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων εξουσιών πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε τυχόν περίπτωση που τρίτος στραφεί δικαστικά ή προβάλλει εν γένει αξίωση, απορρέουσα από διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως και προστασίας της προσωπικότητας σε βάρος της Εταιρίας για το αρχείο που διέθεσε ο πελάτης υποχρεούται να παρέμβει μόλις προσεπικληθεί στη δίκη υπέρ της Εταιρίας, με έξοδά του, να υπεισέλθει στη θέση της Εταιρίας ως κύριος διάδικος, άλλως αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος να καταβάλλει στην Εταιρία κάθε ποσό που τυχόν επιδικαστεί υπέρ τρίτων  για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσουν πλήρως τον τρίτο απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη την Εταιρία.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτύπωση για οιοδήποτε λόγο και δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης ή επιστροφής του αρχείου.

 

6.- Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και δεν ευθύνεται για δυσχέρειες ή τη διακοπή πρόσβασης.  Η Εταιρία παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας "όπως ακριβώς έχουν" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που μπορεί να προκύψει από την χρήση και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 

7.- Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2472/97, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τυχόν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία στο τηλ. 210 9419400 ή στο info@diastasis.gr.


8.-Δικαιοδοσία
Για κάθε τυχόν διαφορά ή διένεξη από ή με αφορμή τους παρόντες όρους και τη χρήση της Ιστοσελίδας ορίζονται αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.


9.- Γενικοί Όροι

α) Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της Εταιρίας και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας, υπερτερώντας κάθε προηγούμενης σύμβασης ή συμφωνία.

β) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Προς τούτο σας καλούμε να διαβάζετε τακτικά τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας μας.
γ) Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας.

δ) Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

ε) Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

ICT4GROWTH

 

 Photo Gallery  - ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ Ψηφιακες Εκτυπωσεις

Γιατί μας επιλέγουν;

Γιατί η ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στη ψηφιακη εκτυπωση με παρουσία 15 χρόνων στις ψηφιακες εκτυπωσεις και τις διαφημιστικές κατασκευές,
 
  • με έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στην ψηφιακη εκτυπωση
  •  

  • διαθέτει κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό για ψηφιακες εκτυπωσεις
  •  

  • χρησιμοποιει συγχρονα υλικά στην ψηφιακη εκτυπωση
  •  

  • πραγματοποιεί μοντέρες εφαρμογές ψηφιακης εκτυπωσης
  •  

Περισσότερα   

Νέα

01/02/2011

Εταιρείες του ομίλου

Ψηφοφορία

Πως σας φαίνεται το νέο μας Website: