Ισολογισμοί Lightel Α.Ε.Β.Ε.

Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2014